ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
ผู้บริหารและคณะ
สภา อบต.หนองขาม
โครงสร้างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
สินค้า OTOP
สินค้า OTOP
สินค้าแนะนำ
สินค้า OTOP เพิ่มเติม
อบต.ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร/หมู่บ้าน
ข้อมูลด้านสังคม
โครงสร้างพื้นฐาน
รายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ติดต่อหน่วยงาน
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
มาตรการประหยัดพลังงาน
ผลการสำรวจความพึงพอในการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
ระบบฐานข้อมูล Back office
เจตจำนงผู้บริหาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การสร้างวัฒนธรรม(No Gift Policy)
การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย(No Gift Policy)
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/คนพิการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานผลแสดงการดำเนินงาน
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
สถิติการคลัง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี62 รายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63รายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี64รายไตรมาส
ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการติดตามการดำเนินแผนพัฒนาสามปี ปีพ.ศ. 2558
แผนการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
งบประมาณ
การโอนงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
แสดงความคิดเห็น
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ธรรมาภิบาล
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียน
สรุปผลเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
แจ้งการแก้ไขตามข้อร้องเรียน
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติอบต.เเละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใส
คู่มือสำหรับประชาชน
มอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบภายใน
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูล ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(elaas)
ระบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
ระบบข้อมูลกลาง อปท. (info)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.(ele)
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(lhr)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.