ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     ข้อบัญญัติอบต.เเละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบัญญัติอบต.เเละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติอบต.เเละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ. 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของจนท.(ฉบับที่4)25610000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น0000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน25590000-00-00เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25600000-00-00เปิดอ่าน
     พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537เเก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่60000-00-00เปิดอ่าน
     พรบควบคุมอาคาร-ฉบับUpdate25580000-00-00เปิดอ่าน
     พรบ.สาธารณสุข2535ฉบับที่325600000-00-00เปิดอ่าน
     พรบ.รักษาความสะอาด25600000-00-00เปิดอ่าน
     พรบ.ผู้สูงอายุ25530000-00-00เปิดอ่าน
     พรบ.ทะเบียนราษฎร25340000-00-00เปิดอ่าน
     พรบ.ทะเบียนพาณิชย์24990000-00-00เปิดอ่าน
     พรบ.ขุดดินแลเถมดิน25430000-00-00เปิดอ่าน
     พรบ.ข้อมูลข่าวสาร25400000-00-00เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเเละความเป็นระเบียบของบ้านเมือง(ฉบับที่2)0000-00-00เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ(ฉบับที่2)25530000-00-00เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่14) พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติเครื่องดื่มเเอกอฮอล์พ.ศ.25510000-00-00เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     พระราชกฤษฏีการะเบียบพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.25390000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร0000-00-00เปิดอ่าน
     กฏกระทรวง ว่าด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข0000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.