ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมปรึกษาหารือแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม,เทศบาลห้วยหิน ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง,องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลและพัมนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567          
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายศักดา จินดาธนาพร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอจักราช เป็นประธานในพิธี
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสา ตุ้มเมืองโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 "วันนวมินทรมหาราช" ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม , ส.อบต.หมู่ที่ 4 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชน หมู่ที่ 4 ช่วยกันวางกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำไหลท่วมเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไป - มาได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายสา ตุ้มเมืองโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามและคณะผู้บริหาร , ส.อบต.หนองขาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนตกหนัก เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
วันที่ 28 ก.ย. 2566 นายสา ตุ้มเมืองโดน นายก อบต.หนองขาม ให้การต้อนรับ นายวิสูตร เจริญสันธิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.จักราช นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นศิริ ปลัดอาวุโส อ.จักราช คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯ ในพื้นที่ ต.หนองขาม อ.จักราช จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.บ้านโนนทะยุง ม.11 ต.หนองขาม 2.บ้านโนนเต็ง ม.5 ต.หนองขาม โดยมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม. รวมทั้งคณะ จนท.อบต.หนองขาม ผู้นำชุมชน อสม. บ้านโนนทะยุง บ้านโนนเต็ง คอยให้การต้อนรับ
วันที่ 21 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังการบริโภค อาหารสะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร จำนวน 30 คน
เมื่อวันที่ 5 -7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ พื้นที่จังหวัดระยอง
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดโครงการหนองขามร่วมใจปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยนายสา ตุ้มเมืองโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "อำเภอ...จิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุข"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
มื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จัดบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดฝึกอบรมโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ.บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 5
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสา ตุ้มเมืองโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เป็นประธานเปิดการอบรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ.บ้านโพนสูง ต.หมื่นไวย อ.เมื่อง จ.นครราชสีมา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.