ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     ขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียน 

ขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียน  

ขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวข้อร้องเรียน

1. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และออกใบรับให้กรณีผู้ร้องเรียนมายื่นด้วยต้นเอง กำหนดเวลา 15 นาที/เรื่อง

2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตรวจสอบว่าเรื่องดังล่าวอยูในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด กำหนดเวลา 15 นาที/เรื่อง

3. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เสนอต่อผู้ริหารเพื่อทราบและสั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเรื่องร้องเรียน/กำหนดเวลา 1 วัน/เรื่อง

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ส่งเรื่องร้องเรียนให้กับเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา 15 นาที/เรื่อง

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ กำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันรับเรื่องวันแรก

6. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน 15-60 วัน แล้วแต่กรณี และอาจขยายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่อง

7. สรุปผลการการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง 3 วัน และเสนอต่อผู้บริหาร

8. ดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนตามแต่กรณี

9 แจ้งผลการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่สรุปผลการการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.