ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา  

ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

 

     ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

 

การพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามรับผิดชอบนั้น ที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนทั้งในด้านความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต   เช่น  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค    การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ   การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการสาธารณสุข   เป็นต้น      โดยมีสัดส่วนในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ  เป็นไปอย่างสมดุล และกระจายงบประมาณ  ไม่เน้นการพัฒนาเพียงด้านใด ด้านหนึ่งมากเกินไป ทั้งนี้ คำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักสำคัญ

                        จากผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม    ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าและเกิดความสะดวกสบายในการให้บริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  โดยสังเกตได้จากการสอบถามจากประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม    และจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552   ได้ดังตารางแนบท้ายนี้

 

เอกสารประกอบ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.