โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     สภา อบต.หนองขาม 

สภา อบต.หนองขาม
สภา อบต.หนองขาม  


นายนิตร ตากกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทรศัพท์ : 08-1360-5048, 044-49


นายทองเสาร์ วรรณลาด
รองประธานสภา อบต. หนองขาม


ว่าที่ร้อยตรี ดิชนัย ณรงค์หนู
เลขานุการสภา อบต.หนองขาม


นายไทยรัฐ ประทุมแฝง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
โทรศัพท์ : 08-5780-4323


นายเทียม ทิศกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
โทรศัพท์ : 08-1548-7410


นางละมัย ผึ่งผาย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
โทรศัพท์ : 08-7250-5342


นางสุกัญญา แสงสี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
โทรศัพท์ : 08-7878-6509


นางประนอม จอกนาค
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
โทรศัพท์ : 08-7257-9021


นายณัฐวุฒิ มงคลชาติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
โทรศัพท์ : 08-4475-1358


นายแจ่ม ทิศกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
โทรศัพท์ : 08-5610-4174


นายอดิศักดิ์ เพ็ชรพักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
โทรศัพท์ : 08-1878-3353


นายสวิด ถิ่นทองหลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
โทรศัพท์ : 08-7877-2942


นายธีรวุฒิ เย็นไธสง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
โทรศัพท์ : 08-7040-2418


นายสมใจ สีสาวแห
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
โทรศัพท์ : 08-4497-3646


นายจรัส ทิบกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
โทรศัพท์ : 08-3384-1367


นายแปลก กิ่งจันกลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
โทรศัพท์ : 08-4411-3694


นางประนอม วงค์ก่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
โทรศัพท์ : 08-0731-2241


นายสมโชค นนกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
โทรศัพท์ : 08-9069-2497


นางปราณี มุ่งดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
โทรศัพท์ : 08-1068-8289


นายสุรศักดิ์ ลางไชย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
โทรศัพท์ : 08-6259-1920


นายวิชัย สร้อยมาลัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
โทรศัพท์ : 08-4410-1493


นายมานะ พันธุ์ทองหลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
โทรศัพท์ : 08-6247-8149


นายเพ็ญ พัฒศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
โทรศัพท์ : 08-1069-5234


นายบดินทร์ กองทองหลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
โทรศัพท์ : 08-7245-3192


นายหล่อ นนกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
โทรศัพท์ : 08-7802-2616


นายไว นามกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
โทรศัพท์ : 08-2125-8307


นายสร้อย ดำละกอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
โทรศัพท์ : 08-2141-5117


นายศักดิ์ชัย เกตุทองหลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
โทรศัพท์ : 08-7879-8306


นายทิวัตถ์ ทุมมาบัติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
โทรศัพท์ : 08-3744-9502


นายสมบูรณ์ หนูริพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
โทรศัพท์ : 08-7232-1630


นางเบญจมาศ พรมเสนสา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
โทรศัพท์ : 08-1274-7654
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.